- Det er ingen tvil om at bransjen trenger et løft på innovasjon

Kommentar: Rolf Thorsen, administrerende direktør, Oslo S Utvikling

Det mener administrerende direktør i Oslo S Utvikling (OSU), Rolf Thorsen. Noe statistikken også taler sitt klare språk om. Ifølge Thorsen er bransjen avhengig av et større ambisjonsnivå for å bli mer innovative.

- Byggherrene har et kjempeansvar for å fremme innovasjon i bransjen. Vi får ikke til nye ting ved å jobbe i konvensjonelle former, eller ved å gjøre ting på samme måte som det har blitt gjort før, men ved å gjøre ting på en helt ny måte, forteller Thorsen.

Oslo S Utvikling AS (OSU) bygger ut kontorer, boliger og et variert handels-, serverings- og kulturtilbud på gateplan i Bjørvika, med mål om å skape Norges mest attraktive byområde. For direktør Rolf Thorsen handler innovasjon i stor grad om å jobbe systematisk med forbedring – et område der byggebransjen i dag, sammenlignet med andre bransjer, ser ut til å henge etter. Behovet for intern forbedring er også det som fremheves som den viktigste driveren for innovasjon i Innovasjonsbarometeret.

Ifølge en undersøkelse fra McKinsey har produktiviteten i byggebransjen gått ned, mens andre bransjer stadig forbedrer seg. Undersøkelsen viser at produksjonsforbedringen i tidsrommet 1994 – 2012 er så mye som 170 prosent bedre i andre bransjer enn utviklingen i byggebransjen.

- Dette mener jeg er en direkte effekt av at annen industri blant annet har tatt i bruk digitalisering på en helt annen måte som har bidratt til nye måter å jobbe på – og her henger byggebransjen kraftig etter. Det er et enormt behov for å tenke annerledes og mer innovativt i byggebransjen, rett og slett fordi produktivitetsutviklingen i bransjen har vært for dårlig, forteller Thorsen.

Digitale ambisjoner

Ifølge Thorsen er mangel på ambisjoner, nysgjerrighet og vilje til å tenke utenfor boksen, ofte et hinder for å kunne skape gode innovasjonsprosesser i bygg- og anleggsbransjen. Det harmonerer godt med funn i Innovasjonsbarometeret hvor interne forhold som tid, kultur og ledelse og organisasjonsform rangeres som de tre viktigste barrierene for innovasjon.

- Det betyr enormt mye for en organisasjon å ha store ambisjoner, både for trivselen til de ansatte og som drivstoff for innovasjon. Samtidig er du nødt til å drive med utvikling for å nå store ambisjoner, forteller Thorsen.

Selv beskriver Thorsen OSU som en virksomhet uten mangel på ambisjoner. De er spesielt opptatt av digitalisering, og har i løpet av de siste årene skapt Norges første heldigitale byggeplass, som Thorsen har utsikt til fra kontoret. Ifølge han selv er de også ekstremt åpne om hva de holder på med, og jobber tett og langsiktig med alle sine samarbeidspartnere.

- Vi har skapt det vi kaller et partnernettverk, hvor vi samler samarbeidspartnerne våre flere ganger i året for å diskutere strategi og hvordan vi skal løse oppgavene våre sammen. Det opplever jeg som en innovativ måte å jobbe på, forteller Thorsen.

For øyeblikket finnes det en robot på byggeplassen som blant annet oppfatter byggefeil på nattestid. På lengre sikt kan bruk av roboter trolig bidra til 24 timers drift.

Et lederansvar

Selv om innovasjonsarbeid er viktig for byggebransjens utvikling, er det aldri risikofritt å drive med innovasjon. Det er ingen garanti for at man lykkes. Ifølge Thorsen er derfor all innovasjon avhengig av en form for trygghet.

- Det er et lederansvar å sørge for gode rammer som gir innovasjon og produktivitetsforbedring. Jeg opplever at det er veldig viktig for folks trivsel å være i et ambisiøst miljø, et miljø som vil noe, og som derav stiller krav til folk. Samtidig er min opplevelse at folk ofte stiller større krav til seg selv dersom miljøet stimulerer til det, forteller Thorsen.

Samtidig er byggherrene avhengige av å ta sjanser dersom innovasjon skal kunne skje. Selv mener Thorsen at OSU er i en særstilling som prosjektorganisasjon, med et prosjekt som er så stort og går over så lang tid.

- Det gir oss unike muligheter til å tenke innovasjon som vi prøver å gripe så godt vi kan, forteller Thorsen.

I tillegg er han svært opptatt av å skape oppmerksomhet rundt innovasjonssuksesser og utviklingen til de ansatte. Jevnlig måling fungerer som et middel og verktøy til å se folk og være oppmerksom.

- Måling og ambisjon henger tett sammen, spesielt når det gjelder å få folk til å sette seg mål som peker mot den samme ambisjonen. Å investere oppmerksomhet og tid i de man er leder for er det viktigste man gjør som leder. All min erfaring tilsier at ambisjoner, medarbeidertrivsel og måling går hånd i hånd, avslutter Thorsen.

Meny Lukk