Har midler til innovasjon – åpen for ekstern finansiering

3. Investeringer i innovasjon

Funnene i Innovasjonsbarometeret viser at virksomheter investerer i innovasjon – og at andelen er økende. Samtidig virker det som om det er i de største virksomhetene at dette blir gjort mest systematisk og strukturert, ved at det settes av budsjettmidler og søkes om ekstern finansiering. Ekstern finansiering skjer hovedsakelig gjennom offentlige ordninger.

En femtedel (20 prosent) av alle virksomhetene i undersøkelsen har søkt om og fått ekstern kapital eller finansiering til innovasjon. Mer enn dobbelt så mange (44 prosent) av de store virksomhetene (over 150 ansatte) har gjort det samme.

20%

Har søkt om og hentet inn ekstern kapital eller finansiering til ett eller flere av virksomhetens innovasjonsprosjekter

Ekstern finansiering er offentlig

Den eksterne finanseringen kommer hovedsakelig fra Skattefunn, Enova eller lignende offentlige ordninger. 71 prosent oppgir dette som kilde til finansieringen. 24 prosent oppgir både offentlig og private som finansieringskilde. Det betyr at 95 prosent av virksomhetene som har søkt om og fått inn ekstern kapital har det helt eller delvis fra offentlige ordninger. Det forteller at det statlige virkemiddelapparatet spiller en betydelig rolle for innovasjonsarbeidet i bygg- og anleggsbedrifter – og er den dominerende finansieringspartneren for innovasjon.

95%

av virksomhetene som har søkt om og fått inn ekstern kapital har det helt eller delvis fra offentlige ordninger.

Tallene tyder også på at det er de største virksomhetene som oftest går utenfor egen organisasjon etter finansiering. Det er det samme mønsteret som vi så når det kom til å samarbeide med eksterne miljøer eller å ta i bruk ideer utenfra. Se tema «Kultur, organisasjon og ledelse».

I undersøkelsen har vi ikke spurt om årsakene til dette, men det kan være nærliggende å tenke at årsaken handler mer om ressurser, kunnskap og kompetanse enn om manglende behov hos de minste virksomhetene.

22%

har satt av egne midler til innovasjon

18%

sier at gode ideer kan få midler utenom budsjett

1 av 5 har satt av budsjettmidler

Litt mer enn hver femte (22 prosent) bygg- og anleggsbedrift i undersøkelsen har satt av budsjettmidler til innovasjon. Blant de aller største bedriftene er andelen noe høyere (35 prosent).

Det er også nesten hver femte (18 prosent) virksomhet som rapporterer at gode ideer kan få egne midler, selv om det ikke er satt av egne budsjettmidler til innovasjon.

Innovasjonsbarometeret 2020 tyder på at flere søker om og får ekstern finansiering og flere har satt av egne budsjettmidler eller gir egne midler til gode ideer sammenlignet med 2019. Fortsatt er andelen som søker om ekstern finansiering eller setter av budsjettmidler lav – men den vokser.

Av undersøkelsen fremgår det også at det er forskjeller mellom store og små virksomheter, særlig gjelder det å søke om og få inn ekstern kapital. Mens 44 prosent av virksomhetene over 150 ansatte har fått inn ekstern kapital eller finansiering gjelder det bare 16 prosent av de med 30-49 ansatte. De fleste store virksomheter setter av egne budsjettmidler eller gir gode ideer egne midler, men her er forskjellen mellom små og store virksomheter mindre enn på finansiering. Innovasjonsbarometeret 2020 tyder da på at størrelse fortsatt har betydning for hvordan innovasjonsprosjekter finansieres.

Meny Lukk