Bransjen bygger innovasjonskultur

2. Kultur, organisasjon og ledelse

Virksomhetene bygger innovasjonskultur gjennom å ha innovasjon på agendaen, oppfordre ansatte til å komme med ideer og etablerer systemer og strukturer for idéfangst. Få organiserer innovasjonsarbeidet i egne avdelinger eller prosjektorganisasjoner. Virksomhetene er heller ikke redde for å samarbeide med eksterne miljøer eller å ta i bruk ideer eller konsepter utenfor.

Blant de spurte er det i liten grad (10 prosent) vanlig å organisere innovasjonsarbeidet i egne innovasjons- eller FoU-avdelinger. 18 prosent sier at vedtatte innovasjonsprosjekter skilles ut i egen prosjektorganisasjon med dedikerte ressurser. Til sammenligning var det i undersøkelsen i fjor, 10 prosent som rapportere at innovasjonsprosjekter ble skilt ut i egen prosjektorganisasjon.

18%

av virksomhetene skiller ut vedtatte innovasjonsprosjekter i egen prosjektorganisasjon med dedikerte ressurser

Det er de store virksomhetene hvor flest har etablert egne avdelinger med ansvar for innovasjonsarbeidet (21 prosent) eller som skiller ut innovasjonsprosjekter i en egen prosjektorganisasjon med dedikerte ressurser (31 prosent).

11 prosent sier de har egne ansatte med innovasjon som spesifikt ansvarsområde.

Det er nesten utelukkende de samme virksomhetene som har egne innovasjonsavdelinger som også sier de har ansatte med innovasjon som spesifikt ansvarsområde.

Jevnlig på ledernes agenda, men mangler opplæring og tid

Både ledere og ansatte spiller en rolle i arbeidet med å få på plass en god innovasjonskultur. Innovasjon står jevnlig på mange lederes agenda (40 prosent). Bare 31 prosent svarte det samme i fjor. 21 prosent av lederne har fått opplæring i innovasjonsarbeid. Dette er en økning på hele 9 prosentpoeng fra 2019. Funnene tyder på at det både er et økende fokus på innovasjon blant toppledelsen og at det investeres mer i opplæring av ledere.

Selv om lederne i økende grad har innovasjon på agendaen, betyr ikke det nødvendigvis at de ansatte har dette som et fokusområde eller at ansatte får frigjort tid fra daglige oppgaver for å jobbe med innovasjon. Bare 15 prosent av alle som har svart på undersøkelsen sier at innovasjon er et fokusområde for alle ansatte.

Hver tiende virksomhet (11 prosent) i bygg- og anleggsbransjen sier at ansatte får frigjort tid fra daglige oppgaver for å drive innovasjon. I bedriftene med over 150 ansatte gjelder dette hver fjerde virksomhet (26 prosent). Dette er interessante funn, særlig med tanke på at tid også oppgis som den viktigste barrieren for innovasjon. Se tema «Drivere og barrierer for innovasjon».

Når det gjelder innovasjon som fokusområder for ansatte eller at ansatte får frigjort tid fra daglige oppgaver, er funnene i 2020 omtrent identiske med fjorårets undersøkelse, med unntak av at det er mindre forskjeller mellom små og store virksomheter – selv om de fortsatt er tilstede.

40%

40 prosent sier innovasjon er jevnlig på agendaen til virksomhetens ledelse.

Vil ha ideer og de store har systematisert idéfangsten

Selv om relativt få av virksomhetene sier at de har dedikerte medarbeidere eller frigjør tid fra daglig arbeid til innovasjonsarbeid, svarer godt over halvparten (59 prosent) av virksomhetene at de oppfordrer ansatte til å komme med innovasjonsideer (nye produkter, tjenester, prosesser eller leveranseformer). Dette er en økning på 4 prosentpoeng fra 2019.

Det kan virke som at bransjen ikke bare ønsker ideer, men også modige ideer. 44 prosent av respondentene i Innovasjonsbarometeret ønsker nemlig å investere i og dyrke frem ideer som kan endre både egen og bransjens forretningsmodell. I 2019 var det 39 prosent av respondentene som rapporterte om det samme.

59%

oppfordrer ansatte til å komme med innovasjonsideer

44%

ønsker å investere i og dyrke frem ideer som kan endre både egen og bransjens forretningsmodell

22 prosent av virksomhetene totalt sier de har systematisert og strukturert idéfangst i stor eller veldig stor grad. Det er 4 prosentpoeng flere enn i 2019. Mer enn halvparten (56 prosent) av virksomhetene i undersøkelsen sier det er kultur for kunnskapsdeling og erfaringsdeling på tvers i virksomheten.

Funnene tyder på at delingskulturen tar rot i bygg- og anleggsvirksomhetene, selv om det fortsatt er et mindretall som jobber systematiske og strukturert med idéfangst.

Kompentansesammensetningen i virksomhetene endres

Innovasjonsbarometeret viser også at kompetansesammensetningen i bransjen kan være i ferd med å endre seg; 46 prosent av de spurte virksomhetene sier de har ansatt mennesker med annen bakgrunn og kompetanse de siste tre årene enn de har gjort tidligere. Dette er en økning på hele 11 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets undersøkelse. I virksomheter med mer enn 150 ansatte har hele 78 prosent ansatt mennesker med annen bakgrunn og kompetanse enn tidligere.

Litt over en fjerdedel (27 prosent) av virksomhetene mener at de er langt fremme og bruker mer ressurser på innovasjon og fornying enn andre i bransjen. Nesten halvdelen (46 prosent) mener de ikke er langt fremme eller bruker mer ressurser enn konkurrentene. Dette kan tyde på at virksomhetene har et ganske realistisk bilde av sin egen innsats, men også at de ønsker å gjøre mer og bruke mer ressurser.

46%

har ansatt mennesker med annen bakgrunn og kompetanse siste tre år

Åpne for samarbeid

Mange av de spurte virksomhetene er åpne for å samarbeide utenfor egen organisasjon. 28 prosent sier de samarbeider med eksterne miljøer om innovasjonsprosjekter og 44 prosent sier de har tatt i bruk ideer og konsepter som er utviklet utenfor egen virksomhet. Dette er en liten økning (henholdsvis 5 og 2 prosentpoeng) fra 2019. Blant de aller største virksomhetene (over 150 ansatte) er andelen som samarbeider med eksterne miljøer og har tatt i bruk eksternt utviklede ideer eller konsepter enda noe høyere (henholdsvis 48 prosent og 60 prosent).

Selv om svarene i Innovasjonsbarometeret tyder på at de aller minste virksomhetene (30-49 ansatte) i mindre grad samarbeider med eksterne miljøer om innovasjon, er det verdt å merke seg at det også blant disse er en liten økning i andelen som samarbeider eksternt. En mulig årsak til at det er såpass store forskjeller mellom de små og store virksomhetene på dette områder kan være mangel på ressurser blant de små virksomhetene og som dermed gjør at man ikke har tilgang på eller kunnskap om miljøer man kan samarbeide med.

De samme forskjellene mellom store og mindre virksomheter ser vi også når vi spør om i hvilken grad respondentene søker etter og får inn ekstern kapital til sine innovasjonsprosjekter. Se tema «Investeringer i innovasjon»

28%

samarbeider med eksterne miljøer om innovasjonskonsepter

44%

oppgir å ha tatt i bruk ideer og konsepter fra utsiden av egen organisasjon

Godt i gang med å utvikle innovasjonskultur

Innovasjonsbarometeret 2020 tyder på virksomhetene er kommet enda lenger med å utvikle organisasjon, kultur og ledelse for innovasjon enn de hadde i fjor. Det er gjennomgående trekk at andelen er økende totalt, men også at forskjellene mellom store og små virksomheter er blitt mindre sammenlignet med 2019 når det gjelder samarbeid, organisering, struktur, systemer, opplæring og involvering av ansatte i innovasjonsarbeidet. Å feire suksesser kan være et godt virkemiddel når innovasjonsarbeidet skal gjøres synlig og en god innovasjonskultur dyrkes frem. 20 prosent feirer innovasjonssuksesser.

Tendensen er dermed at størrelsen på virksomheten betyr mindre for hvordan man jobber med innovasjon i et organisasjons- og kulturperspektiv.

20%

20 prosent feirer innovasjonssuksesser.

Meny Lukk