Innovasjonsbarometeret 2020 – kort fortalt!

Behov for konkurransekraft og nye inntekter driver innovasjon, men bærekraft blir stadig viktigere.

Innovasjon er viktig og det jobbes i økende grad strategisk med innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. Bransjen vender seg i økende grad til aktører utenfor egen bransje for samarbeid, ideer og løsninger. Mens behovet for konkurransedyktighet og økte/nye inntekter er de viktigste innovasjonsdriverne nå, anses bærekraft som det området som vil påvirke innovasjon sterkest de neste fem årene.

Dette er noen av hovedfunnene i Innovasjonsbarometeret, som bygger på en spørreundersøkelse gjennomført vinteren 2020 av Norstat for Cramo blant 170 virksomheter i bygg- og anleggsbransjen.

Dette er andre gang Innovasjonsbarometeret gjennomføres. Gitt utvalgets størrelse er sammenligninger på enkelt spørsmål noe som må behandles varsomt, utover å se på den overordnede trenden. I den grad endringer omtales, er det knyttet til at de er en del av det overordnede mønsteret.

Innovasjonsbarometeret 2020 er derfor først og fremst et øyeblikksbilde som beskriver i hvilken grad og hvordan det jobbes med innovasjon i bransjen: Hvor viktig er innovasjon? Hvordan organiseres innovasjonsarbeidet? Hvordan investeres det i innovasjon? Hvilken verdiskapning bidrar innovasjon til? Hva er det som driver eller hindrer innovasjon?

8/10 mener innovasjon er viktig

Hovedfunn

8 av 10 virksomheter mener innovasjon er viktig, og hele 6 av 10 har helt eller delvis en plan eller strategi for innovasjon. Flere har også satt mål og måleparametere sammenlignet med tidligere. Mønsteret er dermed at det jobbes stadig mer strategisk og systematisk med innovasjon.

40%

sier innovasjon står jevnlig på agendaen til virksomhetens ledelse

Innovasjon står jevnlig på ledernes agenda, og samtidig får også ledere i økende grad opplæring i innovasjonsarbeid. Ansatte oppfordres til å komme med ideer og nesten halvparten er virksomhetene er interessert i å dyrke frem ideer som kan endre både virksomhetens og bransjens forretningsmodell.

Virksomhetene samarbeider med eksterne aktører om innovasjonsprosjekter og tar i bruk ideer som er utviklet utenfor egen organisasjon. Hver femte virksomhet har søkt om og fått ekstern finansiering av innovasjonsprosjekter. Finanseringen kommer i all hovedsak fra det offentlige: Skattefunn, Enova og lignende ordninger.

30%

sier innovasjon har skapt verdi gjennom økte inntekter

26%

sier innovasjon har skapt verdi gjennom reduserte kostnader.

Innovasjon har bidratt til verdiskapning. Nesten en tredjedel av de spurte sier innovasjon har skapt økte inntekter, en fjerdedel at de har lykkes med å redusere kostnader og en tredjedel rapporterer at innovasjon har skapt verdi i form av økt medarbeidertrivsel. Noe under halvparten sier innovasjon har bidratt til mer effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet i leveransene.

Behovet for konkurransedyktighet og økte inntekter rangeres sammen med kundekrav og teknologi og digitalisering som de viktigste driverne for innovasjon i dag. Samtidig anses bærekraft og miljø for å sterkeste påvirkning på innovasjon de neste fem årene. Tid, kapital og økonomi, kunnskap og kompetanse er de viktigste barrierene mot innovasjon.

Bransjen er godt i gang med å ta i bruk nye løsninger og metoder. 2 av 3 spurte virksomheter sier de har pågående prosjekter som innebærer at de tar i bruk nye produksjonsmetoder, prosesser, ny teknologi eller andre nye løsninger. Det er stor spennvidde i type innovasjoner de jobber med.

Størrelse har fortsatt betydning for hvor systematisk og strukturert virksomheter jobber med innovasjon, hvordan innovasjonsarbeidet organiseres og innovasjonskultur bygges, men forskjellene mellom store og små virksomheter er mindre i 2020 enn i 2019.

Innovasjonsbarometer er inndelt i seks temaer. Her kan du lese mer om hva som skjer, hvordan det skjer, hvordan det investeres i innovasjon og hvilken verdiskapning bransjen har oppnådd – og ikke minst hva som fremmer og hemmer innovasjonen.

Meny Lukk