Innovasjon har bidratt til verdiskapning

4. Verdiskapning

Innovasjonsbarometeret viser at innovasjon allerede har skapt verdier i norsk bygg- og anleggsbransje. Virksomhetene rapporterer både om økte inntekter, reduserte kostnader, mer effektive arbeidsprosesser, økt kvalitet i leveransene – og økt medarbeidertrivsel.

30 prosent av virksomhetene sier at innovasjon har skapt verdi i form av økte inntekter. Andelen som har oppnådd denne effekten er omtrent lik blant alle virksomhetsstørrelser.

Litt mer enn en fjerdedel (26 prosent) av virksomhetene sier at innovasjon har skapt verdi i form av reduserte kostnader. Andelen som har oppnådd denne effekten som følge av innovasjon er lavest (20 prosent) i de minste virksomhetene (under 50 ansatte), og høyest (36 prosent) blant de aller største (over 150 ansatte).

Andelen som totalt rapporterer om økte inntekter og reduserte kostnader har økt med 3 prosentpoeng sammenlignet med 2019.

30%

sier innovasjon har skapt verdi gjennom økte inntekter

26%

sier innovasjon har skapt verdi gjennom reduserte kostnader

Effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet

41 prosent rapporter om at innovasjon har skapt verdi i stor eller veldig stor grad gjennom mer effektive arbeidsprosesser. Det er flest bedrifter med over 150 ansatte (77 prosent) som rapporterer at innovasjon har bidratt til mer effektive arbeidsprosesser. Kun 16 prosent av virksomhetene med 30-49 ansatte rapporterer det samme.

44 prosent rapporterer at innovasjon har økt kvaliteten i leveransene. Også her øker andelen som har opplevd dette i takt med virksomhetens størrelse. I virksomheter med mer enn 150 ansatte sier 56 prosent at innovasjon har økt leveransekvaliteten.

41%

rapporterer om at innovasjon har skapt verdi i stor eller veldig stor grad gjennom mer effektive arbeidsprosesser

44%

sier at innovasjon har skapt økt kvalitet i leveransene

Økt medarbeidertrivsel

En tredjedel (33 prosent) sier at innovasjon har skapt verdi i form av økt medarbeidertrivsel.

Undersøkelsen viser også at det er de virksomhetene som oppfordrer ansatte til å bidra med ideer til innovasjon at aller flest (91 prosent) rapporterer om verdiskapning i form av økt medarbeidertrivsel. De samme virksomhetene scorer også gjennomgående bedre på de andre verdiskapningsparameterne som reduserte kostnader, mer effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet i leveransene.

Den samme trenden ser vi blant de virksomhetene som sier at innovasjon er et fokusområde for alle ansatte og/eller frigjør tid til å drive med innovasjon. Også her er det en majoritet som rapporterer om verdiskapning i form av økte inntekter, reduserte kostnader, mer effektive arbeidsprosesser, økt kvalitet og økt medarbeidertrivsel.

Disse funnene kan tyde på at det er en sammenheng mellom hvordan man involverer og motiverer ansatte til å delta i innovasjonsprosessene og innovasjonens evne til verdiskapning.

1/3 sier at innovasjon har skapt verdi i form av økt medarbeidertrivsel

Prosessgevinster fremfor økonomiske gevinster

Funnene i Innovasjonsbarometeret kan tyde på at det fortsatt er noe enklere å få til prosessgevinster enn økonomiske gevinster. Det kan virke som at flere foreløpig lykkes bedre med å skape verdier eller å hente ut gevinster gjennom innovasjon som forbedrer en virksomhet enn å skape nye inntektsstrømmer.

Samtidig ser vi at det er på verdiskapningsparametrene «økte inntekter» og «reduserte kostnader» andelen øker i 2020, mens det på de andre verdiskapningsparameterne ikke er endringer i andelen sammenlignet med Innovasjonsbarometeret 2019. Dette harmonerer godt med at konkurransedyktighet og økte/nye inntekter nå rangeres som de viktigste drivere for innovasjon, mens det i 2019 var behovet «interne forbedringer».

Meny Lukk