Innovasjon er viktig for verdiskapingen i BAE-næringen

Kommentar: Lena Bygballe, førsteamanuensis og leder av Senter for Byggenæringen på BI

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) er blant Norges viktigste, viser en rapport fra Handelshøyskolen BI. Og på BI Senter for Byggenæringen forteller leder og førsteamanuensis Lena Bygballe om en næring i endring, der kravene til innovasjon og nytenkning bare blir større i årene som kommer.

Sammen med blant andre professor Torger Reve sto Bygballe bak fjorårets oppdatering av studien «En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE)», første gang gjennomført ved senteret i 2007. Som den gang, bekrefter oppdateringen hvor stor og viktig BAE-næringen er.

– BAE-næringen scorer på topp tre på en rekke av de viktigste områdene vi ser på, slik som omsetning, verdiskaping og sysselsetting, og det er naturlig at denne næringen får mye oppmerksomhet, blant annet når det gjelder produktivitet og innovasjon, sier Bygballe.

Næringens innovasjonsutfordringer

– Innovasjon i BAE skiller seg jo ikke grunnleggende fra innovasjon i andre næringer. Det handler om nye produkter og prosesser, nye måter å organisere på og teknologi. Men det vi ser er noen spesifikke utfordringer knyttet til innovasjonsarbeidet som ikke alle andre må forholde seg til i samme grad, forklarer Bygballe.

– Du har to viktige akser i denne sektoren; én intra-organisatorisk mellom basisorganisasjonen og prosjektene, og én inter-organisatorisk mellom ulike organisasjoner i prosjektene. Den første skaper lærings- og innovasjonsutfordringer fordi prosjektene er såpass autonome og svakt koblet til basisorganisasjonen. Erfaringene man gjør i prosjekter, følger ofte personer og blir ikke en kilde til systematisk læring hvis de ikke kommuniseres, dokumenteres og nedfelles i rutiner. Den andre skaper utfordringer fordi man i et nytt prosjekt på mange måter starter på nytt, med nye konstellasjoner og måter å jobbe på som går på tvers av organisasjonsgrenser. Dette er kilde til ny læring, men «problemet» er at den skjer hver gang, og man får ikke nødvendigvis nyttiggjort læringskurveeffekter, som er nødvendig for innovasjon i det lange løp.

– Vi ser at flere av de store aktørene er oppmerksomme på faren for at erfaringer og potensialet for innovasjon skal forsvinne mellom prosjektene. Derfor har de også fokus på utviklingen av systemer og kultur som fokuserer på innovasjon, nyskaping og videreføring av erfaring.

Men BAE-næringen er også en av Norges største distriktsnæringer, med mange små og mellomstore virksomheter som i det daglige jobber hardt mot små marginer. Når vi samtidig vet at innovasjon er knyttet til risiko og langtidseffekter, blir spørsmålet hvordan vi får involvert også denne delen av næringen i innovasjonsreisen.

Venter på en disruptiv aktør

Lena Bygballe følger næringen tett, både i Norge og i utlandet. Og i BAE er det fortsatt en fordel å være en norsk virksomhet, tror hun. – Det er de etablerte, norske virksomhetene som dominerer store deler av markedet og som har lengst erfaring med å levere til lokale byggherrer.

Samtidig er det risikabelt å ikke følge med på hva som skjer utenfor landets grenser. – Vi ser løsninger og produkter som raskt kan dukke opp og sette sitt preg på det norske markedet. Mange følger for eksempel spent med på hva som skjer innen modulbygg. Personlig er jeg nysgjerrig på hva som skjer med Amazon sin satsing på bygg og ingen bør bli overrasket om det dukker opp en aktør i Norge som viser seg å ha en like disruptiv effekt på BAE som Uber og Airbnb har hatt på mobilitet og overnatting.

Forskningen har også et ansvar

Med blikket noen år frem i tid, mener Bygballe en av de barrierene som kan stå i veien for innovasjon i næringen rett og slett er en følelse av at det egentlig går greit. – I det store bildet er ikke den eksplisitte etterspørselen etter nye innovative løsninger i tradisjonelle prosjekter veldig stor, kanskje bortsett fra på klima- og miljøsiden. Vi har noen store byggherrer og prosjekter som går foran, og det er viktig at disse drar resten av næringen med seg, inkludert leverandørsiden. Dette forutsetter en helt annen organisering og samarbeid enn det som har vært tradisjonen. For det er liten tvil om at innovasjon og nytenkning, for eksempel i et bærekraftperspektiv og med tanke på den digitale utviklingen vi står overfor, er helt nødvendig på sikt, og ingen kan drive denne utviklingen alene.

– Forsknings- og utdanningsmiljøene har også en viktig rolle å spille i denne utviklingen. Vi må bidra med forskningsbasert kunnskap, og samtidig jobbe sammen med næringen med å omsette teori til læring og endring i praksis. Dette er viktig for at den norske BAE-næringen kan opprettholde og øke konkurransekraften i årene som kommer, avslutter førsteamanuensis Lena Bygballe ved Handelshøyskolen BI.

Meny Lukk